Ogólna klauzula informacyjna

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 24 maja 2018 r.) informujemy o zasadach przetwarzania danych przez Euroline Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie.


Administratorem danych osobowych jest spółka Euroline Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie:

adres ul. Spółdzielcza 51, 64-100 Leszno, KRS 0000053230, REGON 411015035, NIP 6971906775.


Z Administratorem można się skontaktować na adres email: office@euroline.com.pl lub telefonicznie pod numerem:  48 65 529 29 20.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@euroline.com.pl


Dane będziemy przetwarzali:

 1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO:
  • w celu przygotowania oferty,
  • w celu wykonania umowy,
  • w celu obsługi gwarancyjnej,
  • odpowiedzi na zadane pytania,
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
  • w celu prowadzenia dokumentacji księgowej,
  • w zakresie odpowiedzi na zapytania od uprawnionych organów państwowych,
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:
  • w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami,
  • w celu monitorowania cyklu życia naszych produktów,
  • oceny naszych działań rynkowych.

Podanie danych jest dobrowolne. Jednak w przypadku ich nie podania niemożliwe będzie przygotowanie oferty, zawarcie umowy lub udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Bez tych danych nie będziemy mogli zrealizować umowy lub prośby i spełnić obowiązków, które zostały na nas nałożone przepisami prawa.


Dane udostępniamy uprawnionym organom publicznym, takim jak:

 • organy skarbowe,
 • sądy,
 • organy ścigania,
 • komornicy,
 • inne organy działające na podstawie przepisów prawa.

Ponadto dane możemy udostępniać:

 • podmiotom powiązanym kapitałowo,
 • audytorom sieci IKEA –Purchasing &Logistic AreaCentral Europe IKEA Purchasing Services Poland Sp. z o.o., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa
 • kancelariom adwokackim lub radcowskim w celu ochrony naszych praw.

Niezależnie od udostępnienia, możemy powierzyć przetwarzanie danych podmiotom, które na naszą rzecz realizują usługi, takim jak:

 • dostawcy informatycznego systemu zarządzania firmą,
 • podwykonawcy,
 • przewoźnicy i kurierzy,
 • audytorzy finansowi.

Podstawę powierzenia danych stanowi umowa o ich powierzeniu, która zawiera szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych. Szczegółowa lista podmiotów, którym powierzamy te dane, znajduje się u Administratora.

Dane nie są udostępniane poza granice kraju.

Państwa dane będziemy przetwarzali:

 • w celach związanych z wykonaniem umowy - do czasu wygaśnięcia roszczeń z umowy,
 • w celach wynikających z przepisów prawa - do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego (np. 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zrealizowana została umowa),
 • w celach monitorowania cyklu życia produktu - do czasu zakończenia produkcji,
 • w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do czasu cofnięcia zgody.

Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie były przetwarzane przez okres dłuższy, niż to jest niezbędne dla realizacji celów, w którym są przetwarzane.


Informujemy, że każdy, którego dane są przetwarzane ma prawo do:

 • wglądu do danych,
 • sprostowania danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • usunięcia danych,
 • przeniesienia danych.

Prawa można realizować poprzez zgłoszenie żądania na wskazany adres mailowy Inspektora Ochrony danych. Dołożymy należytych starań, aby rozpoznać żądanie w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Gdybyśmy nie zdążyli rozpoznać tego żądania w terminie, poinformuje o nowym terminie i przyczynach niedotrzymania wcześniejszego terminu.

W przypadku zastrzeżeń możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.